Ostrzeżenie prawne

1. Właściciel strony internetowej: Właścicielem niniejszej strony internetowej oraz jej domeny (dalej: strona) jest:José Ignacio Fernández, C / Españolito, Avilés, Asturia, posiadający numer identyfikacji podatkowej C.I.F.: 11436965P (zwany dalej "DOSTAWCĄ").Aby bezpośrednio i skutecznie skontaktować się z PROWADZĄCYM, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres info@sztuczkitechniczne.com.2. Warunek użytkownika: poprzez dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej uzyskuje się status użytkownika, pod warunkiem, że przestrzega się zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie musisz dokonywać formalnej rejestracji ani podawać żadnych danych, aby korzystać z tej strony.Serwis przeznaczony jest dla użytkowników pełnoletnich, którzy są zainteresowani uzyskaniem informacji lub zakupem produktów od tych, które są w nim publikowane.Dostęp do i/lub korzystanie z Witryny jest dla Ciebie całkowicie bezpłatne.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dostęp i/lub korzystanie z Witryny odbywa się na jego wyłączne ryzyko i odpowiedzialność.3. Cel strony internetowej: DOSTAWCA uczestniczy w Programie Partnerskim Amazon Marketplace poprzez stronę internetową zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach Programu Partnerskiego Amazon.Program partnerski Amazon polega na sposobie zarabiania na ruchu na Stronie poprzez przekierowanie do produktów Amazon poprzez linki opublikowane na Stronie i otrzymanie prowizji za powiązane zakupy i programy.PROVIDER nie ma kontroli nad stronami, do których przekierowuje za pośrednictwem linków dostarczonych przez Amazon.PROVIDER świadczy jedynie usługę dystrybucji reklam dla produktów publikowanych na Amazon. W żadnym wypadku PROWADZĄCY nie bierze udziału w udzielaniu zamówień na produkty opublikowane na stronie i tym samym jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności związanej z tym udzielaniem zamówień.Zalecamy potwierdzenie i zapoznanie się z warunkami korzystania z Amazon Marketplace dla każdego dokonywanego zakupu.5. prawidłowego korzystania z serwisu:Użytkownik zgadza się na odpowiednie wykorzystanie treści i informacji dostarczonych przez PROWADZĄCEGO na Stronie oraz, w sposób znaczący, ale nie ograniczający, nie:(a) działania niezgodne z prawem lub działania sprzeczne z dobrą wiarą i porządkiem publicznym;b) Rozpowszechniania treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficzno-nielegalnym, propagującym terroryzm lub naruszającym prawa człowieka;c) Powodowania szkód w systemach fizycznych (hardware) i logicznych (software) PROVIDER'a, jego dostawców lub osób trzecich, wprowadzania lub rozprzestrzeniania wirusów komputerowych lub innych systemów hardware lub software mogących powodować szkody.d) Używanie technik screen-scrapingu, web-scrapingu lub innych technik programowania lub w inny sposób umożliwiających pozyskiwanie informacji lub danych hostowanych, przechowywanych lub dostępnych na Stronie Internetowej bez wyraźnej pisemnej zgody PDA.W przypadku, gdy na Stronie ustanowiony jest system uczestnictwa dla użytkowników, PROWADZĄCY zastrzega sobie prawo do wycofania wszystkich komentarzy i wypowiedzi, które są w sposób oczywisty niezgodne z prawem lub naruszają poszanowanie godności osoby, są dyskryminujące, ksenofobiczne lub rasistowskie, pornograficzne, zagrażają młodzieży lub dzieciom, porządkowi lub bezpieczeństwu publicznemu, lub które w jego opinii nie nadają się do publikacji w związku z tematyką Strony.6. Dyrektywa o linkach:6.1. Linki z innych stron internetowych:Każdy, kto zamierza utworzyć lub ustanowić hiperłącze (link, łącze, hiperłącze...) ze strony internetowej innego portalu internetowego do jednej ze stron Witryny, musi spełnić następujące warunki:- Powielanie, w całości lub w części, jakiejkolwiek usługi lub treści Serwisu nie jest dozwolone bez wyraźnej, uprzedniej zgody PROWADZĄCEGO.- Żadne głębokie linki, linki IMG lub obrazki lub ramki nie będą tworzone z Witryną bez wyraźnej wcześniejszej zgody użytkownika.- Żadne fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd oświadczenia nie będą składane w Witrynie, jej usługach lub treści. Z wyjątkiem znaków, które stanowią część hiperłącza, strona internetowa, na której zostało ono utworzone nie zawiera żadnego znaku towarowego, nazwy handlowej, etykiety firmowej, oznaczenia, logo, sloganu lub innego znaku odróżniającego PROWADZĄCEGO, chyba że zostało to przez niego wyraźnie stwierdzone.- Utworzenie hiperłącza nie oznacza istnienia jakiejkolwiek relacji pomiędzy DOSTAWCĄ a właścicielem strony lub portalu, z którego zostało ono utworzone, ani wiedzy i akceptacji przez DOSTAWCĘ usług i treści oferowanych na tej stronie lub portalu.- PROWADZĄCY nie ponosi odpowiedzialności za treści lub usługi udostępnione publicznie na stronie lub portalu, z którego utworzono hiperłącze, ani za informacje i oświadczenia tam zawarte.6.2. Linki do innych stron internetowych:Witryna udostępnia Użytkownikowi połączenia i linki do innych stron internetowych zarządzanych i kontrolowanych przez osoby trzecie, których wyłączną funkcją jest dostarczanie Użytkownikowi informacji i możliwości nagradzania produktów oferowanych przez i z tymi osobami trzecimi na ich stronach internetowych.PROVIDER nie kieruje ani nie kontroluje z wyprzedzeniem, ani nie jest właścicielem treści, usług, informacji i oświadczeń dostępnych na tych stronach.PROWADZĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nawet pośredniej lub subsydiarnej, za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z dostępu, utrzymania, użytkowania, jakości, legalności, wiarygodności i użyteczności treści, informacji, komunikatów, opinii i oświadczeń, produktów i usług istniejących lub oferowanych na stronach internetowych nie zarządzanych przez PROWADZĄCEGO, nawet jeśli są one dostępne poprzez link opublikowany na stronie.7.Zmiana niniejszych Warunków i Czasu Trwania: PROVIDER może w każdym czasie wprowadzić zmiany do niniejszego dokumentu i należycie je opublikować w formie, w jakiej się w nim pojawiają. Ważność powyższych warunków jest oparta na ich ekspozycji i pozostaje w mocy do czasu zmiany przez inne, odpowiednio opublikowane.8.Prawo właściwe: Warunki określone w niniejszym dokumencie podlegają prawu hiszpańskiemu.
Go up